Harmonogram projektu

ETAPY PROJEKTU:

Okres realizacji Projektu: od 15.11.2017r. do 31.12.2019r.

I. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE (XI.2017r. – XII.2019r.)

1. Utworzenie strony internetowej Projektu.

2. Dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych informujących o Projekcie.

3. Rozpowszechnianie informacji o projekcie i jego działaniach, przy wykorzystaniu najbardziej popularnych i powszechnych środków reklamy.

II. REKRUTACJA ORAZ KWALIFIKACJA ZDROWOTNA OSÓB STARSZYCH (XI.2017r. – XII.2019r.)

1. Rekrutacja do Projektu:

A. Przyjmowanie Dokumentacji zgłoszeniowej

B. Ocena merytoryczna Dokumentacji zgłoszeniowej.

2. Kwalifikacja i diagnoza zdrowotna Uczestników Projektu:

A. Wybór lekarza internisty.

B. Spotkania indywidualne Uczestników z lekarzem internistą i/lub lekarzem kardiologiem.

a) pozyskanie podstawowych informacji o stanie zdrowia, diagnoza medyczna oraz dopasowanie odpowiednich form wsparcia:

· Teleopieka medyczna – teleopieka długoterminowa osób starszych

· Telerehabilitacja kardiologiczna dla osób starszych.

b) ocena samodzielności uczestnika Projektu wg skali Barthel,

c) określenie możliwości i predyspozycji uczestnictwa w poszczególnych etapach projektu.

III. TELEOPIEKA MEDYCZNA – TELEOPIEKA DŁUGOTERMINOWA OSÓB STARSZYCH (VII.2018r. – XII.2019r.)

1. Zakup sprzętu medycznego, komputerowego oraz abonamentu do przeprowadzania usług teleopieki medycznej

2. Wybór podmiotów i/lub personelu medycznego dla celów stworzenia CENTRUM MONITOROWANIA I POWIADAMIANIA (CMP ), odpowiedzialnych za konfigurację i obsługę urządzeń teleoopieki medycznej oraz monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów objętych usługą (np. NZOZ, POZ, lekarz chorób wewnętrznych/kardiolog, pielęgniarka, ratownik medyczny i/lub inny personel medyczny).

3. TELESYSTEM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ dla Uczestników Projektu:

a) usługa teleopieki długoterminowej osób starszych – codzienny (24h) monitoring 180. Uczestników Projektu przez 18. miesięcy;

b) telekonsultacje lekarskie (usługa) – 2 konsultacje/miesiąc dla każdego ze 180. Uczestników Projektu (plus opcjonalne z inicjatywy UP).

IV. TELEREHABILITACJA KARDIOLOGICZNA OSÓB STARSZYCH (IV.2018r. – IX.2019r.)

1. Zakup sprzętu medycznego (10. kompletów sprzętu medycznego) oraz abonamentu (dostęp do platformy telemedycznej) do usługi telerehabilitacji kardiologicznej (TRK).

2. Wybór podmiotów i/lub personelu medycznego (ośrodki rehabilitacyjne, SPOZ, rehabilitanci, fizjoterapeuci itp.), posiadających uprawnienia i możliwości do przeprowadzenia i wykonania programu TRK w modelu hybrydowym, tj. łączącym rehabilitację ambulatoryjną (etap I.) i domową (etap II.).

3. Wykonywanie usługi telerehabilitacji kardiologicznej (TRK) – dla 180. Uczestników Projektu):

– grupy 10. osobowe / miesiąc