O projekcie

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie Partnerstwie z Gminą Krapkowice (Ośrodkiem Pomocy Społecznej) oraz AL-MED D.Makieła, J.Makieła – Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej s.j.. rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

pt. „Zdrowe Serce Seniora”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym danie im szansy na wydłużenie i poprawę jakości i bezpieczeństwa ich życia. Potrzeba realizacji projektu wynika z sytuacji demograficznej w woj. opolskim, tj. wzrostem liczby osób starszych (w tym z niepełnosprawnościami) zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osób pow. 60 roku życia (wg danych statystycznych w w/w powiatach w roku 2014 w większości były to kobiety – średnio 55%), u których występują choroby naczyniowo-sercowe (po przebytej hospitalizacji) oraz wymagające opieki/nadzoru w życiu codziennym, a nie mają oni dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, poprawiających ich stan zdrowia, funkcjonalność oraz ograniczających przedwczesną umieralność.

Wartość Projektu: 1 995 996,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 880 796,00 zł

Okres realizacji Projektu : od 15 listopada 2017r. do 31 grudnia 2019r.