Zapytanie ofertowe 1/ZSS/SCOB/2018 – „Zdrowe serce Seniora” – zakup sprzętu medycznego składającego się z 180 opasek medycznych (zegarków medycznych) oraz zakup abonamentu (dostępu) przez okres 18 miesięcy do platformy telemedycznej (obsługującej opaski medyczne) wraz z transmisją wyników, sygnałów oraz ostrzeżeń

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Zdrowe serce Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.). 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
2. tel.: 506 960 180
3. NIP: 756-125-19-44
4. e-mail: biuro@scob24.pl
5. strona internetowa: http://www.scob24.pl/
6. strona internetowa projektu: http://serce.scob24.pl//
7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest zakup sprzętu medycznego składającego się z 180 opasek medycznych (zegarków medycznych) oraz zakup abonamentu (dostępu) przez okres 18 miesięcy do platformy telemedycznej (obsługującej opaski medyczne) wraz z transmisją wyników, sygnałów oraz ostrzeżeń na potrzeby Projektu „Zdrowe serce Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
 
 
Wszelkie dalsze i szczegółowe informacje (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
 
 
Zapraszamy do składania ofert!