Zapytanie ofertowe 5/ZSS/SCOB/2018 – zakup sprzętu IT (laptopa wraz z oprogramowaniem oraz 3. szt. urządzeń mobilnych (tablet) na potrzeby Projektu „Zdrowe serce Seniora”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Zdrowe serce Seniora”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą rozeznania rynku bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.). 

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1,  47-100 Strzelce Opolskie
2. tel.: 506 960 180
3. NIP: 756-125-19-44
4. e-mail: biuro@scob24.pl
5. strona internetowa: http://www.scob24.pl/
6. strona internetowa projektu: http://serce.scob24.pl//
7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest zakup sprzętu IT (laptopa wraz z oprogramowaniem oraz  3. szt. urządzeń mobilnych (tablet) na potrzeby Projektu „Zdrowe serce Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania ofertowego (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) znajdują się poniżej:
 
 
 
Zapraszamy do składania ofert!