Zapytanie ofertowe 3/ZSS/SCOB/2018 – wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi TELEREHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ dla 180. osób (Uczestników Projektu) „Zdrowe serce Seniora”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Zdrowe serce Seniora”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.). 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2. tel.: 506 960 180
3. NIP: 756-125-19-44
4. e-mail: biuro@scob24.pl
5. strona internetowa: http://www.scob24.pl/
6. strona internetowa projektu: http://serce.scob24.pl//
7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi TELEREHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ dla 180. osób (Uczestników Projektu) „Zdrowe serce Seniora”. 
 
2. Telerehabilitacja kardiologiczna polega na umożliwieniu dostępu do usług rehabilitacyjnych na odległość z wykorzystaniem sieci połączeń telekomunikacyjnych i Internetu. Proponowany przez Zamawiającego program telerehabilitacji kardiologicznej w swoich założeniach jest oparty na modelu hybrydowym, tj. łączącym rehabilitację ambulatoryjną i domową. Celem tego modelu jest optymalizacja procesu wdrażania rehabilitacji w warunkach domowych uwzględniająca: stan kliniczny pacjenta, akceptację dla tej formy rehabilitacji, predyspozycje pacjenta do realizacji rehabilitacji w warunkach domowych, a także uwarunkowania socjalno-bytowo-zawodowe.
 
3. Proponowany model telerehabilitacji kardiologicznej zakłada:
– dwuetapowość, czyli łączenie dwóch odmiennych form realizacji: rehabilitacja w warunkach placówki medycznej (ambulatoryjna) oraz w miejscu zamieszkania (domowa);
– kompleksowość rehabilitacji, 
– wykorzystanie systemów transmisji danych (telerehabilitacja)
– wielodyscyplinarność zespołu realizującego usługę (lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, technik EKG/pielęgniarka, dietetyk)
 
 
Wszelkie dalsze i szczegółowe informacje (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
 
 
Zapraszamy do składania ofert!